2022/23. õppeaasta eesmärgid

 1. Muutunud õpikäsituse rakendamine
  2. Lihtsustatud õppekava rakendamine 7. klassis
  3. Ettevõtlusõppe rakendamine lõimitult õppeainetes
  4. Õppetöö kvaliteedi tõstmine ja koostööoskuste arendamine õppeainete integreerimise kaudu
  5. Koostöine õpetamine
  6. Digipädevuste tõstmine õpetajatel ja õpilastel
  7. Digivahendite kasutamine infovahetuseks
  8. Erinevate huviringide kaudu mitmekesistada õpilaste vaba aega
  9. Õpilaste vastutustunde kasvatamine õppeprotsessis
  10. Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja töö nendega
  11. Koostöö Rajaleidja keskusega Põlvas ning Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise keskusega
  12. Erivajadustega õpilaste õpetamiseks õpetajate täiendkoolitamine
  13. Tervisliku ja turvalise õpikeskkonna kujundamine igas inimeses leiduva positiivsuse märkamise ja tunnustamise kaudu
  14. Liikumisharjumuste kujundamine läbi projekti „Sport koolis“
  15. Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu
  16. Koostöö lapsevanematega koolikohustuse täitmise tagamiseks
  17. Vilistlaste kokkutulek