2019/20. õppeaasta eesmärgid

 

 1. Muutunud õpikäsituse rakendamine.
 2. Lihtsustatud õppekava rakendamine 4. ja 7. klassis.
 3. Ettevõtlusõppe rakendamine lõimitult õppeainetes.
 4. Õppetöö kvaliteedi tõstmine ja koostööoskuste arendamine õppeainete integreerimise kaudu.
 5. Erinevate huviringide kaudu mitmekesistada õpilaste vaba aega.
 6. Õpilaste vastutustunde kasvatamine õppeprotsessis.
 7. Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja töö nendega.
 8. Koostöö Kagu-Eesti Rajaleidja keskusega ja Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise keskusega.
 9. Erivajadustega õpilaste õpetamiseks õpetajate täiendkoolitamine.
 10. Tervisliku ja turvalise õpikeskkonna kujundamine igas inimeses leiduva positiivsuse märkamise ja tunnustamise kaudu.
 11. Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu.
 12. Digipädevuste tõstmine õpetajatel ja õpilastel.
 13. Koostöine õpetamine.
 14. Koostöö lapsevanematega koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 15. Digivahendite kasutamine infovahetuseks.