2020/21. õppeaasta eesmärgid

Muutunud õpikäsituse rakendamine

 1. Lihtsustatud õppekava rakendamine 5. ja 8. klassis
 2. Ettevõtlusõppe rakendamine lõimitult õppeainetes
 3. Õppetöö kvaliteedi tõstmine ja koostööoskuste arendamine õppeainete integreerimise kaudu
 4. Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu
 5. Erinevate huviringide kaudu mitmekesistada õpilaste vaba aega
 6. Õpilaste vastutustunde kasvatamine ja enesejuhtimise arendamine õppeprotsessis
 7. Iga õppija tervikliku arengu toetamine
 8. Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja töö nendega
 9. Koostöö Kagu-Eesti Rajaleidja keskusega ning Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise keskusega
 10. Erivajadustega õpilaste õpetamiseks õpetajate täiendkoolitamine
 11. Digipädevuste tõstmine õpetajatel ja õpilastel
 12. Koostöine õpetamine
 13. Juurutada e-õppepäevi (distantsõpet) ja hübriidõpet
 14. Koostöö lapsevanematega koolikohustuse täitmise tagamiseks
 15. Digivahendite kasutamine infovahetuseks