Lisa 6

KOOLI RAJATISTE TASUTA KASUTAMISE KORD ÕPPEKAVAVÄLISEKS TEGEVUSEKS

 1. Üldsätted

 1. Kooli rajatiste tasuta kasutamise kord õppekavaväliseks tegevuseks on dokument, kus määratakse järgmiste ruumide kasutamine:
 • klassiruum;
 • raamatukogu;
 • arvutiklass;
 • spordikompleks.

2. Klassiruumi kasutamise kord

 1. Klassiruumi võib väljaspool kinnitatud päevakava kasutada arenguvestluste, lapsevanemate koosolekute ja klassiürituste läbiviimiseks.
 2. Klassiruume võivad kasutada kõik kooli õpetajad ja õpilased (õpetajaga kokkuleppel).
 3. Klassiruumide kasutamisel järgitakse häid tavasid:
 • hoitakse puhtust ja korda;
 • kantakse vahetusjalatseid;
 • ei lõhuta klassiinventari;
 • ei kasutata lahtist tuld;
 • ürituse lõppedes korrastatakse ruum.

    4. Juhul, kui soovitakse kasutada klassiruumi, mille tuleohutuse ja inventari eest vastutab teine õpetaja, lepitakse ruumi kasutamine temaga eelnevalt kokku.

    5. Rikutud inventari on rikkuja kohustatud koolile hüvitama.

3. Raamatukogu kasutamise kord

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased ja töötajad.
 2. Õpilased registreeritakse lugejaks klassi nimekirja, töötajad isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Lugejate andmeid korrigeeritakse ja täpsustatakse iga õppeaasta algul.
 4. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kui kodus kasutamiseks.
 5. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kolm nädalat, ajakirjadel ja ajalehtedel 1 nädal. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad.
 6. Tagastamata, kaotatud ja rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse.
 7. Võlglasi ei teenindata enne võlgnevuse likvideerimist.
 8. Raamatukogus ei sööda ega jooda, ollakse vaikselt.

4. Arvutiklassi kasutamise kord

 1. Arvutiklassi korra ja inventari eest vastutab arvutiklassi administraator.
 2. Arvutiklassi võivad kasutada kooli töötajad ja õpilased.
 3. Arvutiklass on tööruum. Arvutiklassi ei siseneta söögi, joogiga ja ollakse vaikselt.
 4. Ainetunni andmiseks arvutiklassis peab õpetaja aja eelnevalt registreerima.
 5. Õpilased võivad arvutiklassis töötada iga päev vastavalt graafikule või individuaalsel kokkuleppel arvutiklassi administraatori või aineõpetaja korraldusel ka teistel aegadel.
 6. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima koolis kehtestatud arvutite-, arvutivõrgu- ning klassi kasutamise reegleid.
 7. Arvutiklassis töötab ühe arvutiga üks õpilane (kui õpetaja poolt ei ole määratud teisiti).
 8. Arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada, arvutite korpusi avada, tarkvara installeerida ja kustutada on õigus ainult arvutiklassi administraatoril või tema volitatud õpetajal.
 9. Kasutajal on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja kustutada.
 10. Kasutaja ei tohi muuta temale mitte kuuluvate failide sisu.
 11. Keelatud on viirusega nakatatud andmekandjate kasutamine, klassi inventari määrimine ja lõhkumine.
 12. Arvutiklassis reegleid rikkuvalt kasutajalt võib arvutiklassi administraator kasutusõiguse ära võtta.
 13. Õpetaja saab materjale printida vastavalt vajadusele. Õpilaste materjale saab välja printida ainult aineõpetaja või klassijuhataja.

5. Spordikompleksi (võimla, jõusaal) kasutamise kord

 1. Spordikompleksi kasutamine tuleb kokku leppida direktori või kehalise kasvatuse õpetajaga.
 2. Spordikompleksi võib väljaspool kinnitatud päevakava kasutada treeningute läbiviimiseks.
 3. Spordikompleksis viibivad õpilased ainult koos kehalise kasvatuse õpetaja või treeneriga.
 4. Spordikompleksi kasutaja on kohustatud:
 • hoidma puhtust ja korda nii võimlas kui riietusruumides;
 • kasutama spordiinventari heaperemehelikult;
 • viibima spordiruumides vaid spordirõivais ja –vahetusjalatsites.

    5. Rikutud inventari on rikkuja kohustatud koolile hüvitama.

    6. Reeglite rikkumise korral on kooli juhtkonnal õigus keeleta rikkujal spordikompleksi kasutamine.