Krootuse Põhikooli kodukord

Lisa 1        Lisa 2        Lisa 3        Lisa 4        Lisa 5        Lisa 6     

KEHTESTATUD   Direktori kk 10.12.2020 nr 3.1-14/20

Kooli kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 ja Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“ § 19 lg 4 ja 5 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on läbi arutatud ja heaks kiidetud Krootuse Põhikooli õppenõukogu 26.11.2020 otsusega nr 3, Krootuse Põhikooli hoolekogu 03.12.2020 otsusega nr 2 ja Krootuse Põhikooli õpilasesinduse 10.12.2020 otsusega nr 2.

1.      Üldosa

 1. Krootuse Põhikooli (edaspidises tekstis Kooli vastavas käändes) kodukord on heaks kiidetud kooli õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse poolt. Kodukorra kehtestab direktor ja see on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS § 68).
 2. Mõisted: koolitöötaja – kokk-juhataja, kokk, vanempuhastusteenindaja, puhastusteenindaja, majahoidja; kooli töötaja – kõik, kes töötavad koolis.
 3. Kool avalikustab kodukorra kooli veebilehel aadressil http://www.krootuse.edu.ee/et/kooli-kodukord/ ja paneb kodukorra välja õpilastele nähtavas kohas (PGS § 69 lg 1 ja 2).

2.      Õppetöö korraldus koolis

 1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm Koolis on õppetund. Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile koolis või ka väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna.
 2. Koolimaja uks avatakse üldjuhul kell 7.00 ja suletakse 16.15 (reedel kell 15.45). Õppetunnid algavad koolis kell 8.00. Õpilased peavad Kooli tulema arvestusega, et jõuaks õigeks ajaks tundi. Õpetajad on üldjuhul koolimajas vastavalt tunni-, ringi- ja konsultatsiooniplaanile.
 3. Koduste ülesannete täitmata jätmisest peab õpilane teatama õpetajale enne tunni algust, seletades mittetäitmise põhjuse ja täitma ülesande õpetaja poolt määratud tähtajaks. Õpilase puudumine (ka põhjusega) ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.
 4. Õpilasel peavad alati kaasas olema aineõpetaja poolt ettenähtud tunniks vajalikud vahendid.
 5. Pikapäevarühma õpilased viibivad neile ettenähtud ruumides või koos õpetajaga väljas.
 6. Õppetöö korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes on sätestatud „Õppetöö korraldus kontakt-, distants- ja hübriidõppe korral“. (Lisa 1)

3.      Õpilase ja vanema teavitamise kord päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest (PGS § 55 lg 4)

 1. Kooli päevakava kajastab koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
 3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
 4. Õpilase päevakava ning muudatused selles teeb klassijuhataja või juhiabi õpilasele ja vanemale teatavaks kas kooli veebilehe, telefoni, e-kirja, e-Kooli ja/või õpilaspäeviku vahendusel. E-Kooli konto on õpilasele kohustuslik alates 4. klassist, lapsevanemale alates lapse õppima asumisest. 
 5. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse õpilasele ja lapsevanemale teavitatuks, kui juhiabi või klassijuhataja on teavitanud õpilasi ja lapsevanemaid tunniplaani muudatustest kas veebilehe, telefoni, e-kirja, e-Kooli ja/või õpilaspäeviku kaudu õpilase päevakava või selles tehtud muudatustega.

4.      Õpilase käitumine koolis (PRÕK § 19 lg 5)

 1. Kooli õpilaste käitumist reguleerivad üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolev kodukord, Kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid.
 2. Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on käitumise hindamise aluseks. Koolipere annab õpilasele igapäevaste tegevuste ja sündmuste vältel tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.
 3. Õpilane riietub puhtalt ja korrektselt, kannab Koolis vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandat. Võimlasse sisenevad õpilased ainult sportlikes vahetusjalanõudes.
 4. Koolis on keelatud silmatorkav meik ja maniküür, keha liigselt paljastavate riietusesemete kandmine, väljakutsuvad nina-, kulmu- jm rõngad ning needid.
 5. Kooli aktustel kannab õpilane pidulikku riietust, koolipidudel korrektset eakohast riietust.
 6. Riided ja tänavajalatsid tuleb paigutada igale õpilasele ettenähtud kappi.
 7. Jalgrattad paigutatakse vastavale platsile jalgrattahoidjasse.
 8. Isiklike asjade eest vastutavad õpilased ise.
 9. Õpilane suhtub Kooli, kaasõpilastesse ja koolitöötajatesse heatahtlikult.
 10. Iga õpilane istub klassis õppeaasta algul valitud, vajadusel klassijuhataja või aineõpetaja poolt määratud kohal.
 11. Õppetundides täidavad õpilased kõiki õpetaja korraldusi. Keelatud on segada õppetööd. Õpilased on orienteeritud uute teadmiste ja oskuste omandamisele.
 12. Õpilased vastutavad oma töökoha puhtuse ja neile antud õppevahendite ning inventari säilivuse eest. Koolile kuuluva inventari ja ruumidega hoolimatul ümberkäimisel või nende kuritahtlikul rikkumisel kannab õpilase vanem (hooldaja) materiaalset vastutust.
 13. Iga päev on klassis vähemalt üks korrapidaja õpilane, kelle ülesandeks on hoolitsemine tahvli puhtuse, kriidi ja teiste õppetööks vajalike vahendite olemasolu eest ning ruumi õhutamine. Vahetundidel ja pärast tundide lõppu korrapidajad jälgivad, et põrandale poleks maha pillatud pabereid või muud prahti, korrastavad kogu ruumi.
 14. Õppepäeva lõpul annab korrapidaja korrastatud ruumi üle õpetajale.
 15. Vahetunnis käitub õpilane nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi. Keelatud on tormamine, tõuklemine, lärmamine, prügi maha viskamine, ruumide ja inventari lõhkumine, määrimine, istumine aknalaudadel, laudadel  ja radiaatoritel.
 16. Õpilased ei ava koridoride aknaid ja rõduust.
 17. Õpilased võivad kabinettides, töökodades ja võimlas viibida ainult koos õpetajaga või juhendajaga.
 18. Keelatud on õpilaste viibimine õppeabiruumides ja keldrikorrusel, erandjuhul õpetaja loal või koos õpetajaga. Esimene siseneja ja viimane väljuja on õpetaja.
 19. Tunni lõppedes õpetaja/kabineti juhataja jälgib, et ruum oleks puhas, vahendid ja inventar korras.
 20. Avastades ruumis inventari rikkumisi, selgitab õpetaja süüdlased, laseb süüdlastel heastada tekitatud kahju ja informeerib kooli juhtkonda.
 21. Ruumide kasutamine klassiõhtuks ja muudeks üritusteks ilma klassijuhataja või direktsiooni loata on keelatud.
 22. Keelatud on viia arvelolevaid vahendeid ja inventari ühest ruumist teise ilma kooskõlastamata vastavalt klassijuhataja, kabineti juhataja või juhtkonnaga.
 23. Söögivahetunnil lähevad õpilased rahulikult sööklasse. Süüakse korrektselt ega rikuta enda ja teiste toitu. Endale toidu tõstmisel arvestatakse kaasõpilastega. Söömise lõpetamisel tõustakse, asetatakse pink laua all olevasse pessa, viiakse toidunõud vastavale lauale ja lahkutakse söögisaalist.
 24. Kui vahetunnil toimub koolikogunemine, siis õpilased kogunevad saali organiseeritult koos tunnis olnud õpetajaga. Saalis rivistutakse ettenähtud korras ja käitutakse korrektselt.
 25. Vahetundidel on õpilastel keelatud viibida treppidel, võimla ühenduskoridoris, õppevahendite ruumides, kabinettides ning siseneda põhjuseta ja luba küsimata õpetajate tuppa ja teistesse ametiruumidesse.
 26. Vahetundide ajal õue minnes/õuest tulles vahetab õpilane jalanõud.
 27. Avalikus kohas ja kooliteel käitub õpilane viisakalt.
 28. Ekskursioonidel, matkadel ja teistes avalikes kohtades käituvad õpilased nii, et ei kahjusta oma kooli, riigi ega rahva mainet, täidavad juhendajate korraldusi, peavad kinni liiklus- ja tuleohutuseeskirjadest ning ühistranspordi kasutamise reeglitest.
 29. Õpilane on teadlik ohtudest ujumisel ja oskab vajadusel anda elementaarset esmaabi. Keelatud on puutuda plahvatusohtlikke või tundmatuid esemeid. 

5.      Kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5)

 1. Kool võib võtta hoiule esemed, mis takistavad kaasõpilaste õigust õppida või ohustavad õpilase ja kaasõpilaste turvalisust.
 2. Täpsem regulatsioon on sätestatud „Koolis mittevajalike ja keelatud esemete ja ainete äravõtmise, hoiustamise ja nende tagastamise korras“. (Lisa 2)

6.      Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord (PGS § 44 lg 2)

 1. Turvalisusega seotu on sätestatud „Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, juhtumitest teavitamise ja nende lahendamise korras“. (Lisa 3)
 2. Hädaolukorra lahendamine koolis toimub kooskõlas direktori kehtestatud „Krootuse Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaanis“. (Lisa 4)

7.      Õppest puudumise teatamise kord (PGS § 35 lg 3)

 1. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine: kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20ºC ja madalam 1. - 6. klassi õpilaste puhul ning välisõhu temperatuur on -25ºC ja madalam 7. - 9. klassi õpilaste puhul;
  3. olulised perekondlikud põhjused;
  4. osalemine kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel.
 2. Kodustel põhjustel puudumine on eelteatamisega lubatud erandolukorras kokkuleppel klassijuhatajaga ja koostöös aineõpetajatega. Ainetunnist puudumise põhjuse selgitab välja klassijuhataja.
 3. Kui kooli töötajate tegevuse tulemusena või Kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis taotluse tunniplaani ja ühtlasi päevakava muutmiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja direktorile. Jõustunud päevakava ja tunniplaani muudatusest teavitatakse õpilast ja õpilase vanemat kodukorras sätestatud korras. Õppekäigu eest vastutatav õpetaja esitab direktorile kinnitamiseks õppekäigu eesmärgid, seose õppekavaga ning õppekäigul osalejate nimekirja.
 4. Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning teeb puudumistest kokkuvõtte vähemalt üks kord trimestri jooksul ja teavitab sellest vanemat klassitunnistuse kaudu.
 5. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat telefoni teel, e-kirjaga või e-Koolis õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Planeeritud arsti külastamisest annab õpilane/lapsevanem klassijuhatajale ette teada. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Puudumise pikkuse selgumisel teavitab vanem sellest kooli.
 6. Kui kooli töötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
 7. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust.
 8. Kui õpilane on haridusministeeriumi kehtestatud veerandi jooksul puudunud õppest  mõjuva põhjuseta enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse tema andmed hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
 9. Õpilased teavitavad õpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorit või kooli töötajat.
 10. Kui õpilane puudub lapsevanema tõendiga üksikuid tunde või päevi kuus rohkem kui mõistlikul määral, siis edastatakse info valla sotsiaaltöötajale.

8.      Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest (PGS § 29 lg 4)

 1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud Kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus õppeaasta esimesel lapsevanemate koosolekul tutvustada kehtivat hindamise korraldust lapsevanematele ja esimeses klassijuhatajatunnis õpilastele.
 2. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamiseks õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest kannavad õpetajad kõik hinded ja hinnangud õpilaspäevikusse või/ja e-Kooli. Samuti teatatakse e-Kooli kaudu lapsevanematele kõigist tundi hilinemistest ja puudumistest. Hinnetelehed saadetakse koju vajadusel.
 3. Kokkuvõtvatest trimestri- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsuse hinnetest teavitab kool õpilast ja tema seaduslikku esindajat klassitunnistuse kaudu ja e-Kooli vahendusel.
 4. Trimestri algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd. Kooli õppekava üldosaga ja ainekavadega saab tutvuda kooli veebilehel.
 5. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kriteeriumid. Täiendav informatsioon käitumise ja hoolsuse hindamise korraldusest on avalikustatud kooli veebilehel.
 6. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
 7. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada täiendavat teavet hindamise korralduse kohta kooli veebilehelt, e-Koolist ja vastavalt avaliku teabe seadusele.
 8. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja/või vastava aine õpetajalt.
 9. Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teada saamisest tõstatatud õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimuses teeb kooli direktor vastava põhjendatud taotluse esitamisel otsuse Haldusmenetluse seaduses (maksimaalselt võib otsustamine aega võtta 30 päeva) sätestatud tähtaja jooksul ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

9.      Õpilaste tunnustamise kord (PGS § 57)

 1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 2. Õpilast tunnustatakse Kooli õppenõukogu poolt kooskõlastatud ning direktori kinnitatud „Krootuse Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimustel ja korra“ alusel. (Lisa 5)

10.  Õpilase suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed (PGS § 58 lg 1, lg 3)

 1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetodeid.
 2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja punktis 10.3.13 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist avaldada arvamust õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
 3. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
 1. õpetaja suuline või kirjalik märkus;
 2. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 3. õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
 4. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 5. õpilasele tugiisiku määramine;
 6. direktori või õppenõukogu kirjalik märkus, noomitus või vali noomitus;
 7. esemete ja ainete äravõtmine ja hoiustamine, mis on täpsemalt sätestatud „Koolis mittevajalike ja keelatud esemete ja ainete äravõtmise, hoiustamise ja nende tagastamise korras“ (Lisa 2)
 8. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 9. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 10. vanema nõusolekul kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine;
 11. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 12. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 13. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

11.  Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ning õpilase seadusliku esindaja teavitamise kord õpilasele rakendatud tugi- ja mõjutusmeetmetest (PGS § 58 lg 9)

 1. "Kooli hoiule antud või võetud esemete ja ainete hoiustamise ja nende tagastamise korra“ punktide 3.1.2 ja 3.1.3 ning kodukorra punkti 10.3.11 sätestatud meetmete rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega õpilase vanemat.
 2. Punktis 10.3.12 sätestatud meetme rakendamisest teavitatakse piiratud teovõimega õpilase vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 3. Punktis 10.3.13 ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Õpilase vanem tagab käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
 4. Õpilase seaduslikku esindajat teavitatakse kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis õpilase suhtes rakendatavast tugimeetmetest õppenõukogu otsusele järgneval tööpäeval, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

12.  Põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed) kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 2)

 1. Õpingute alusdokument on kooli õppekava. Kooli õppekava ainekavades on sätestatud õppeaine läbimiseks kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.
 2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.
 3. Igale põhikooli õpilasele väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, töövihikud ja -raamatud. 1.-3. klassi õpilased saavad õppevahendid esimesel koolipäeval klassijuhataja käest ja 4.-9. klassi õpilased augustis raamatukogust.
 4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit kahjustamata võimalik.
 5. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid (välja arvatud tööraamatud, töövihikud ja töölehed) tagastama kasutustähtaja lõppemisel või pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.
 6. Raamatukogu võib õpilase kasutusse antud tasuta õppevahendi tagasi nõuda, kui:
  1. ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;
  2. õpilane annab õppevahendi kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste rikkumise tõttu;
  3. õpilane lahkub koolist;
  4. õpilane sureb (sellisel juhul on õppevahendi tagastamise kohustus vanemal).
 7. Õppeaasta lõpus tagastab 1.-3. klassi õpilane klassijuhatajale ja 4.-9. klassi õpilane raamatukogusse talle kasutamiseks antud õpikud.
 8. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse koolidirektori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.
 9. Raamatukogu võib osutada eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse on määranud ja kinnitanud koolidirektor.
 10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

13.  Õpilaspileti kasutamise kord koolis (Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrus nr 42, § 2 lg 4)

 1. Õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
 2. Õpilaspiletile kantavad andmed: kooli nimi, õpilaspileti number, õpilase ees- ja perekonnanimi, õpilase isikukood, õpilaspileti kehtivusaeg. Õpilaspiletil on selle omaniku foto.
 3. Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase vanema taotlusel.
 4. Kool registreerib igale õpilasele väljaantud õpilaspileti vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
 5. Kool peab arvestust õpilaspiletite väljastamise üle.
 6. Õpilane või lapsevanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.
 7. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
 8. Õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
  1. õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
  2. õpilase nimi või isikukood on muutunud.
 9. Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad õpilaspiletile kantavad kooli andmed. Nimetatud juhul on õpilane või õpilase vanem uue õpilaspileti saamisel kohustatud esmase õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ja registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise.

14.  Huvitegevus koolis (PGS §40 lg 2)

 1. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooskõlas koolis kehtestatud päevakavale või direktori nõusolekul.
 2. Täpsem 
  • Täpsem regulatsioon on sätestatud „Kooli rajatiste tasuta kasutamise korras õppekavaväliseks tegevuseks“. (Lisa 6)

 Lisa 1        Lisa 2        Lisa 3        Lisa 4        Lisa 5        Lisa 6