Lisa 5

KROOTUSE PÕHIKOOLI  ÕPILASTE TUNNUSTAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Üldalused

 1. Krootuse Põhikool tunnustab õpilasi väga hea õppimise, eeskujuliku või hea käitumise eest, tulemusliku esindamise eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, viktoriinidel, konkurssidel, spordivõistlustel, isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.
 2. Krootuse Põhikoolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
 • suuline kiitus õpetaja, klassijuhataja, kooli juhtkonna poolt;
 • kirjalik kiitus e-Koolis, õpilaspäevikusse või teadete tahvlil;
 • kiituse avaldamine direktori käskkirjaga;
 • aktusel tunnistuse kätte andmine;
 • nimetuse „Veerandi Tegija“ omistamine;
 • tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“;
 • kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“;
 • kiitusega lõputunnistusel põhikooli lõpetamisel;
 • kutsumine direktori vastuvõtule ja tunnustamine kooli tänukirjaga;
 • autasustamine kooli diplomi, tänu- või aukirjaga;
 • kooli meene, kingitus;
 • tunnustamine kooli kodulehel.

2. Tunnustamine suulise kiitusega

 1. Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
 2. Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.

3. Tunnustamine kirjaliku kiitusega õpilase päevikus, e-päevikus või teadete tahvlil

 1. Kiitusega päevikus, e-Koolis või teadete tahvlil tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust või väga head käitumist koolis.
 2. Õpilase tunnustamise päevikus või e-Koolis otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.

4. Tunnustamine direktori käskkirjaga

 1. Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga.
 2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga võivad teha kõik kooli pedagoogid.

5. Tunnustamine aktusel tunnistuse kätte andmisega

 1. Eduka õppimise ja eeskujuliku käitumise eest võib anda 1.-9. klassi õpilasele trimestri lõpus tunnistuse kätte kooli aktusel.
 2. Eduka õppimise ja eeskujuliku käitumise eest antakse 1.-9. klassi õpilasele õppeaasta lõpus tunnistus koos kingitusega eelarve võimaluste piires kätte kooli aktusel.
 3. Õppeaasta lõpul saavad aktusel tunnistuse õpilased, kellel on tunnistusel neljad-viied ja käitumine ning hoolsus on hea või eeskujulik.

6. Tunnustamine nimetusega „Veerandi Tegija"

 1. Nimetusega „Veerandi Tegija“ tunnustatakse igal trimestril õpilast, kes on saavutanud olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel auhinnalisi kohti ja/või on osalenud aktiivselt trimestri jooksul klassi ning koolivälises tegevuses.
 2. Ettepaneku õpilasesindusele õpilaste tunnustamiseks teeb klassikollektiiv. Õpilasesindus teeb otsuse, mille esitab õppenõukogule.
 3. Ettepaneku õppenõukogule õpilaste tunnustamiseks teevad õpetajad ja õpilasesindus.
 4. Lõpliku valiku tunnustamiseks nimetusega „Veerandi Tegija“ teeb õppenõukogu.

7. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“

 1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest" võib tunnustada kõikide klasside õpilasi.
 2. Põhikooli 2.-8. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle käitumine ja hoolsus on eeskujulik ning õppeaasta koondhinded kõik "väga head". Erandiks võib olla hinne „4“ oskusainetes (oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus).
 3. 1.klassi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga erandkorras õppenõukogu otsusega.

8. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“

 1. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada õpilast:
 • kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines;
 • kes on edukalt osalenud maakonna ainevõistlustel või olümpiaadidel.

     2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja kooli õppenõukogule.

     3. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse 9.klassi õpilast:

 • kellel ühe või mitme õppeaine aastahinne on olnud „väga hea“ kahe viimase aasta jooksul, mis kantakse lõputunnistusele.

Erandkorras võib õppenõukogu otsusega tunnustada õpilast, kellel on väga head tulemused üksikutes õppeainetes viimasel õppeaastal.

     4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ otsustab kooli õppenõukogu.

9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

 1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“.
 2. Ettepaneku õppenõukogule õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

10. Tunnustamine kutsega direktori vastuvõtule

    1. Kutsega direktori vastuvõtule tunnustatakse:

 • kiituskirjaga „ Väga hea õppimise eest" ja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustatud õpilased;
 • maakonna olümpiaadide, võistlustel, konkurssidel 1.-3. kohale tulnud õpilased;
 • vabariiklikel aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel 1.-6. kohale tulnud õpilased;
 • õpilasi, kes on olnud väga aktiivsed klassi- või koolielu korraldamises, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega;

     2. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks kutsega vastuvõtule teeb aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkond.

     3. Direktori vastuvõtule kutsutakse koos õpilasega ka lapsevanem.

     4. Direktori vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus.

11. Tunnustamine kooli diplomi, au- või tänukirjaga

 1. Kooli diplomi, au- või tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega.
 2. Ettepaneku direktorile kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise eest võivad teha klassijuhatajad, õpetajad või kooli juhtkond.

12. Tunnustamine kooli meene või kingitusega

 1. Kooli meene või diplomiga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega.
 2. Ettepaneku direktorile kooli meene või kingitusega tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise eest võivad teha klassijuhatajad, õpetajad või kooli juhtkond.

13. Tunnustamise kajastamine kooli kodulehel

 1. Info silmapaistvate tulemuste eest tunnustatud õpilaste kohta avaldatakse kooli kodulehel.
 2. Ettepaneku teeb kooli juhtkond.