Lisa 3

ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE JA NENDE LAHENDAMISE KORD

1. Üldsätted

 1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kooli territooriumil õppetöö ajal vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased.
 2. Õpilaste ning koolitöötajate vaimse või füüsilise turvalisuse ohustamine on õigusvastane tegu.
 3. Õigusvastaste tegudena käsitletakse ka tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete kasutamist, omamist, vahendamist või müümist, avaliku korra rikkumist kogu kooli territooriumil, valju muusika kuulamist koolimajas, vargust, isiku solvamist, sõimamist, löömist, peksmist, tahtlikku kooli vara rikkumist jms vastavalt seadusandlusele.

2. Vaimse või füüsilise turvalisuse tagamine, juhtumist teavitamise ning selle lahendamise kord

 1. Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei või teiste ametiasutuste ja ekspertidega.
 2. Õpilased ja töötajad ei tekita koolis õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi.
  1. Ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab õpilane sellest koheselt kooli töötajaid.
  2. Töötaja võtab viivitamata tarvitusele abinõud ohtliku olukorra lahendamiseks. Edasine tegevus toimub koolis kehtestatud dokumentide alusel.
  3. Ohtu märganud töötaja hindab olukorda ning sekkub ennast ja teisi ohtu seadmata vastavalt koolis kehtestatud korrale.
 3. Vaimse turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli juhtkonda, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.
 4. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
 5. Võimlas, jõusaalis, keemia-füüsika-, tehnoloogia-, käsitöö- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
 6. Õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine ilma isiku nõusolekuta on keelatud. Kooli ühisüritusi pildistatakse ning salvestatakse.
 7. Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.
 8. Igal õppeaastal tutvustatakse õpilastele ja koolitöötajatele tuleohutusjuhendit, hädaolukorras tegutsemise plaani ning viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus.
 9. Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde.
 10. Õpilasi ei jäeta järelvalveta:
  1. tunnis korda rikkuva õpilase saadab õpetaja iseseisva tööga järelvalvega ruumi;
  2. tervisehäirega õpilane saadetakse (vajadusel kaasõpilase saatel) kooliõe kabinetti või selleks ettenähtud ruumi;
  3. vahetundides rakendatakse turvalisuse tagamiseks korrapidaja-õpetajaid.
 11. Kui õpilane kooli territooriumil suitsetab, tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet, mängib hasartmänge, on toime pannud õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis Kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat või rakendab õpilase suhtes punktis 10 toodud tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 12. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis koolitöötaja teavitab rikkujat vastavast korrast või vajadusel pöördub politseiesindaja poole, kes rakendab meetmed vastavalt Politsei ja piirivalve seadusele ning Tubakaseadusele.
 13. Kui direktor leiab, et õpilast, kes pani toime väärteo, ei saa mõjutada kooli pädevuses olevate tugi- ja mõjutusmeetmetega, teeb ta vastava esildise kohaliku vallavalitsuse sotsiaalametnikule ettepanekuga alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks. Enne pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.
 14. Kui pedagoogilise vestluse tulemusena jõutakse järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib valla sotsiaaltöötajale esildise jätta tegemata.
 15. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada kooli kodukorra punktis 10 toodud põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 16. Avaliku korra häirimise, kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise, alkoholi, tubaka või muu keelatud aine omamise korral teavitatakse vanemaid (ja politseid), vajadusel kaasatakse kooliõde või kiirabi.
 17. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teavitab õpilane või tema vanem kooli juhtkonda.
 18. Direktoril on õigus nõuda oma koolitöötajalt, kes oli juhtumi tunnistajaks, kirjalikku seletust juhtumi kohta ja koolitöötaja on kohustatud andma seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Juhtumi kirjeldusse kantakse vähemalt alljärgnev: juhtumi toimepanemise aeg ja kirjeldus; juhtumi kirjelduse koostamise kuupäev; juhtumi kirjelduse kirjutaja nimi ja allkiri.
 19. Vajadusel võetakse juhtumi kirjeldused vägivallajuhtumiga seotud õpilastelt ja võimalikelt pealtnägijatelt ning teavitatakse asjaosaliste vanemaid.

3. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumine

 1. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 2. Kooli töötaja küsib võõralt isikult põhjust majas viibimiseks ja vajadusel tema isikut tõendavat dokumenti või töötõendit. Turvalisuse huvides on kõrvalistel isikutel koolimajas viibimine mõjuva põhjuseta keelatud.
 3. Kui kooli töötaja või õpilane lahkub koolimajast õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavalt direktorit või klassijuhatajat. Kui direktorit ei ole koolis, siis teavitab juhiabi või korrapidajaõpetajat.
 4. Õpilase puudumisest direktori kinnitatud tunniplaani järgsest tunnist informeeritakse klassijuhatajat või kooli direktorit, kes korraldab vanema teavitamise vanemaga kokku lepitud sidekanali kaudu. E-päevikusse märgib õpetaja puudujad ja hilinejad vastavalt e-Koolis kehtestatud sümbolitega.
 5. Õpilaste turvalisuse tagamiseks ei lahku õpilased kooli territooriumilt enne õppetundide lõppu, välja arvatud juhtumitel, kui õppetunnid toimuvad väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli õppekavale, päevakavale ja direktori kinnitatud Õppekäigu eest vastutatav õpetaja esitab direktorile kinnitamiseks õppekäigu eesmärgid, seose õppekavaga ning õppekäigul osalejate nimekirja.

4. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 

 1. Kooli territooriumil kasutatakse valvekaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning sellele reageerimiseks.
 2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse teabesilte Krootuse küla piiril, millel on musta värviga videokaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“.
 3. Valvekaamerate salvestusi tohib vaadata kooli direktor. Valvekaamerate salvestuste kopeerimise, edastamise ja talletamise õigus andmekandjatele (DVD, mälupulk vms) on ainult õiguskaitseorganitel.