Lisa 2

KOOLIS MITTEVAJALIKE JA KEELATUD ESEMETE JA AINETE ÄRAVÕTMISE, HOIUSTAMISE JA NENDE TAGASTAMISE KORD

 1. Üldsätted

 1. Koolis mittevajalike ja keelatud esemete ja ainete äravõtmise, hoiustamise ja nende tagastamise kord on dokument, milles määratakse kindlaks õpetaja volitused koolis mittevajalike ja keelatud asjade äravõtmiseks, nende esemete hoiule andmiseks ja tagastamiseks õpilasele (PGS § 44, 58).

2. Koolis mittevajalikud ja keelatud esemed ja ained

 1. Koolis mittevajalikud esemed on tunnis õppetööd häirivad esemed.
 2. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
  1. relv relvaseaduse tähenduses;
  2. lõhkeaine pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
  3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
  4. aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
  5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

3. Koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ja hoiustamine

 1. Kui koolil tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on punktis 2.2 nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks järgnevalt sätestatud tingimustel ja korras: 

 1. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis ei ole „Kooli hoiule antud või võetud esemete ja ainete hoiustamise ja nende tagastamise korra“ punkti 2.2 kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Hoiule võib võtta iga õpetaja, kes viib eseme või aine kokkulepitud kohta ning teavitab olukorrast klassijuhatajat.
 2. põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on „Kooli hoiule antud või võetud esemete ja ainete hoiustamise ja nende tagastamise korra“ punkti 2.2 kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;
 3. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on „Kooli hoiule antud või võetud esemete ja ainete hoiustamise ja nende tagastamise korra“ punkti 2.2 kohaselt keelatud;
 4. punktis 3.1.2 sätestatud mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning direktori määratud isik, kellel on ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija). Kontrollija peab olema kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest, meetme õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal peavad olema teadmised, oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse huvidest lähtudes.

 2. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.

 3. Punktis 3.1.2 sätestatud mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et:

 1. õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;
 2. õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
 3. suuline veenmine või kooli kodukorra punktis 10 esitatud tugi- või muu mõjutusmeetme kasutamine ei ole küllaldane;
 4. kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale ning
 5. kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi, mis vastab punktis 3.3 esitatud tingimustele.

 4. Punktides 3.1.2 ja 3.1.3 sätestatud mõjutusmeedet tuleb kohaldada võimalikult delikaatselt ja tuleb kaitsta õpilase eneseväärikust. Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat suletud kappi. Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima veel vähemalt üks koolitöötaja.

 5. Punktis 3.1.2 sätestatud õpilase riietust võib kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui samasoolist kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase või teise isiku elu või tervise või võõra asja.

 6. Punktis 3.1.1 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise korral dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise.

 7. Punktides 3.1.2 ja 3.1.3 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise kohta koostatakse viivitamata protokoll, kuhu kantakse:

 1. protokolli koostamise aeg ja koht;
 2. protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;
 3. selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;
 4. hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;
 5. märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta;
 6. märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
 7. mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;
 8. sündmuste käigu kirjeldus;
 9. kontrollija allkiri;
 10. õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

 8. Mittevajalikud ja keelatud äravõetud esemed ja ained varustatakse õpetaja poolt sildiga, millele on märgitud õpilase nimi ja klass.

 9. Mobiiltelefonid jt helikandjad peavad hoiustamise ajaks olema välja lülitatud.

 10. Äravõetud esemeid hoitakse koolis selleks direktori käskkirjaga määratud kohas.

4. Koolis äravõetud ja hoiustatud esemete ja ainete tagastamine

1. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastab klassijuhaja talle punkti 1 alusel hoiule võetud ese või aine, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud punkti 2.2 kohaselt, mille puhul kool:

 1. Teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
 2. Tagastab punktis 4.1.1 nimetamata esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.