Lisa 1

ÕPPETÖÖ KORRALDUS KONTAKT-, DISTANTS- JA HÜBRIIDÕPPE KORRAL

I Kontaktõpe

Turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kool rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid, lähtudes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhistest.

 1. Kooli tulek
  • Haigustunnustega õpilane/töötaja jääb koju ja võtab ühendust perearstiga.
  • Kui perearst on saatnud viirust testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni.
  • Võimalusel vältida ühistransporti ja kasutada kooli tulekuks teisi vahendeid.
  • Välisreisilt saabudes tuleb jääda eneseisolatsiooni vastavalt kehtivale korrale.
 2. Kooli sisenemine
  • Koolimajja sisenedes tuleb desinfitseerida käed.
  • Garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).
  • Lapsevanemad ja võõrad sisenevad kooliruumidesse ainult eelneval kokkuleppel õpetaja või direktoriga ja kannavad maski.
 3. Õppetöö korraldus
  • Pöörata suuremat tähelepanu õpilaste kohusetunde, püüdlikkuse, suhtlemisoskuse ja iseseisvalt õppimise arendamisele.
  • Distantsõppe õpikeskkondi kasutatakse regulaarselt ka kontaktõppetundides, et õpilased oskaksid neid kasutada.
 4. Vahetunnid
  • Vahetundides tuleb viibida hajutatult.
  • Vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, tuulutatakse klassiruume, võimalusel viibitakse õues.
  • Enne järgmisse klassiruumi sisenemist tuleb pesta või desinfitseerida käed.
  • Enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta või desinfitseerida käed.
  • Söögisaalis on sööjad hajutatud ning viiruse eskaleerudes on korraga söömas kuni kolm klassi.
 5. Käitumine õpilase/töötaja haigestumise korral
  • Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet (hübriidõpe). Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 3. klassi õpilaste kontaktõppe vormi.
  • Hariduslike erivajadustega laste puhul on rangelt soovituslik distantsõpet mitte rakendada, välja arvatud juhul, kui vanem on selleks andnud nõusoleku.
  • Kontaktõppe jätkumisel on rangelt soovituslik õpilastel ja töötajatel kanda maski või visiiri ning kaitsekindaid.
  • Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise.
  • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli direktorit, kes annab edasised korraldused klassi õpilaste ja vanemate informeerimiseks.
  • Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal. Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta.
  • Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.
  • Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest eKoolis ja täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.

II Distantsõpe

 1. Tunniplaan ja eKool
  • Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.
  • Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad ja juhendatud õpe on tagatud tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.
  • Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli. Sama päeva ülesanded kantakse eKooli hiljemalt õppepäeva hommikul kella kaheksaks.
  • Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet ja õpilaste nädalakoormust.
  • Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta. Õpiülesanded kajastuvad kodutööde all eKoolis.
 2. Õppetöös osalemine
  • Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
  • Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli, siis õpetaja oskab tööde jagamisel ja hindamisel arvestada.
  • Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.
  • Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses veebitunnis mitteosalemist on õpetajal õigus märkida eKooli tähisega „-”.
  • Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemise üle. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Klassijuhataja või tugispetsialist võtab vajadusel ühendust õpilase vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.
 3. Tundide läbiviimine
  • Õppetöö toimub ettevalmistatud juhendite järgi ning õpilased saavad ise aega planeerida või toimuvad tunnid videosilla abil – õpetamine ja õppimine toimub kõigil samal ajal.
  • Õpilased saavad juhendatud õpet, mis tähendab, et õpilastele on antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
  • Hariduslike erivajadustega ja vähese iseseisva õppimisoskusega õpilased saavad rohkem juhendatud õppimist (abiõpetaja ja logopeedi abi).
  • Õpetajad planeerivad regulaarselt (põhiainetes igal nädalal) vähemalt ühe veebitunni.
  • Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse Zoomi keskkonda, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid. Veebitunde ei tohi salvestada.
  • Veebitundide toimumise aeg, maksimaalselt 2-3 tundi päevas klassile, märgitakse varem eKooli. Veebitunnid toimuvad üldjuhul ajavahemikus kell 08.00 - 14.30.
  • Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, kohal tuleb olla õigel ajal, valida vaikne ruum, käituda viisakalt ja riietuda korrektselt ning täita õpetaja korraldusi.
  • Töö- ja suhtluskeskkonnaks on eKool, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.
  • Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse peamiselt õpikeskkondi: HITSA Moodle, Opiq, Nutisport, E-koolikott, Miksike, Taskutark.
  • Pikapäevarühm toimub Zoomis, et lapsed saaksid vajadusel abi küsida E-R 13.00-16.00. Õpetaja lisab eKooli õpilastele ja lastevanematele lingi, millega saab pikapäevarühmaga liituda.
 4. Hindamine ja õpetaja tagasiside
  • Õppimise kohta tuleb anda tagasisidet, näiteks mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada.
  • Tähtaegselt esitamata töö korral kasutatakse eKoolis märget „!“, juurde lisatakse esitamata töö nimetus. Juhul, kui õpilane esitab puuduva töö, siis õpetaja kustutab märke „!“. Kümne koolipäeva möödumisel asendub „!“ hindega „1“ või „MA“.
  • 2.-9. klassi õpitulemuste hindamisel võib kasutada numbrilise hindamise asemel hinnanguid “AR” – arvestatud või “MA” – mittearvestatud.
  • Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid. Õpilasele on tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.
  • Tunnitööd tuleb õpetajale esitada hiljemalt kell 15.00, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.
  • Õpetaja saadab tööde kohta tagasiside hiljemalt kell 18.00, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.
  • Tööpäevadel pärast kella 18.00 ja nädalavahetusel ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.
 5. Arvutid ja tehnoloogia
  • Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
  • Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole.
  • Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.
 6. Koostöö õpetajate vahel, tagasiside distantsõppe kohta
  • Kolleegide omavaheline suhtlus (virtuaalne õpetajatetuba) toimub vajadusel Zoomi keskkonnas.
  • Õpetajad teevad koostööd kolleegidega ja märgivad virtuaaltundide ajad Google´i kalendrisse.
  • Iga õppenädala lõpus antakse tagasiside õpilaste distantsõppes osalemise kohta Google Drive´s.
 7. Koostöö lapsevanemate ja kooli vahel
  • Lapse õpetamisega tegeleb õpetaja, lapsevanema roll on juhendada ja toetada last õppetöös. Lapsevanem tagab lapsele õpikeskkonna ja võtab vastutuse õpilase tervise ja turvalisuse tagamise eest ning kontrollib, et laps teeks koolitöid.
  • Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.
  • Lapsevanema ja kooli ühine eesmärk on õpetada last ennast juhtima (kavandama eesmärke, koostama päevaplaani, jaotama pikemaajalised ülesanded lõikudeks jne). Ennastjuhtiva õppija kujundamine on ettevalmistus elus toimetulekuks ning seega oluline osa tänapäeva kooliharidusest.
  • Soovijatele paneb koolisöökla regulaarselt kokku toidupakid, millele tulevad lapsevanemad järele vastavalt kokkuleppele.

III Hübriidõpe

 1. Regulaarselt korraldatakse e-õppepäevi, et õpilased oskaksid iseseisvalt õppida ja saaksid ettevalmistuse distantsõppeks.
 2. Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet (hübriidõpe).
 3. Hübriidõppe korraldamisel lähtutakse eelnevalt nimetatud kontakt- ja distantsõppe korraldamise põhimõtetest.
 4. Erinevatel päevadel on koolis erinevad klassid.
 5. Hübriidõpe korral õpivad osad õpilased koolis, osad kodus. Tundi läbi viies on avatud ka Zoom, mille abil kodus olevad õpilased saavad tunnist osa.