Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

Terviseamet on alustanud rahvatervise seaduse § 15 alusel ja vastavalt korrakaitseseaduse § 24 lg 1 ning ameti poolt koostatud ohuprognoosile Krootuse Põhikooli suhtes riikliku järelvalvamenetluse nr 12.5-1.2.481/567, mille raames toimub ohu ennetamise, väljaselgitamise ja tõrjumise eesmärgil koolis sihtuuring.

Avaleht

13. veebruar - 6. klassile  KEAT-i loeng 

                     - 9. klassile Lähte Gümnaasiumi tutvustus

14. veebruar - 1.-3. klassi õpilastele Põlvas rahvastepallivõistlused 

                     - Üritus ämblikest

                     - Sõbrapäeva tähistamine

 Krootuse Põhikooli õpetajad osalevad projektis "Muutunud õpikäsitus Euroopa koolides".

Projekti eesmärgiks on muuta koolielu korraldust, kaasajastada õppe sisu ja õpetajate ettevalmistust ning otstarbekamalt kasutada erinevaid õpikeskkondi. Projekti raames toimub 22.-25. oktoobrini õppereis Rootsi, kus koos kooli meeskonnaga külastatakse kahel päeval "Kunskapsskolan" koole, kus kasutatakse KED programmi. KED asetab õpilase ja tema eesmärgid süsteemi keskmesse. Õppereisi eesmärgiks on tutvuda muutuva õpikäsituse rakendamise võimalustega Euroopas ning saadud ideid kasutada oma
koolielu korraldamisel.