Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

31.01 - Emakeeleolümpiaad (Jessica-Marleen, Iti Triin)

1.02 - Matemaatikaolümpiaad (Jessica-Marleen, Laura, Melani, Iti Triin)

Teadusliikumine "HK Unicorn Squad" (2021/22. & 2022/23. õa)

2021/22. õppeaastal õnnestus meie kooli 3. klassil liituda  HK Unicorn Squad teadusliikumisega, millega oleme üheks Põlvamaa grupist viiest. Teadusliikumise õppekava on jaotatud viide moodulisse, millest ühe mahuks on 20 tundi. Kuigi liikumine on suuantud tüdrukutele, oleme erandina saanud projekti kaasata ka poisid. Siiski viiakse tunnid läbi eraldi. Hetke seisuga on meie grupp läbinud 1. mooduli ja sama klass jätkab 2022/23. õa 2. mooduliga.

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele ja mille missooniks on suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu IKT valdkonnas.

Eestis ja ka paljudes teistes riikides on naiste esindatus IKT valdkonna erialadel endiselt üsna madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest ~22 % IKT valdkonna spetsialistidest naised. Sama muster on esineb ka tehnikavaldkonna huviringides, näiteks robootikas, kus 10 poisi kohta grupis on keskmiselt 1-2 tüdrukut.

Hinnanguliselt on tüdrukud oma tehnikaalaste teadmiste osas poistest ~1,5a maas, mistõttu vajavad tüdrukud eraldi suunamist ja julgustamist selles valdkonnas tegutsemiseks.

HK Unicorn Squad liikumise eesmärgiks on kasvatada 8-14-aastaste tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika, loodusteaduste vastu ja seeläbi saavutada võrdsem jaotus poiste ja tüdrukute seas tehnikaalastes huviringides.

Krootuse-Saverna lastekoori püüdlused XIII noorte laulupeole jõudmiseks

Krootuse Põhikool taotles Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide 2022/2023. õa tegevustoetust.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Krootuse-Saverna lastekoor on registreeritud suvel toimuvale XXIII koolinoorte laulupeole. Kooris laulab 21 õpilast - Krootuselt 10, Savernast 11. Krootuse õpilased laulavad I ja II häält, Saverna lapsed III häält.

Mitmehäälse laulu kõlama hakkamiseks on vaja teha ühisproove – esimene toimus sügiskoolivaheajal Krootusel, järgmine on plaanis 19. detsembril Savernas. Ühisproove tuleb veel palju teha, sest laulupeole saamiseks tuleb kooril žüriile ette laulda kaks korda - 8. veebruaril ja 5. aprillil.

Veebruariks tuleb selgeks õppida 9 laulu, aprilliks kõik 15 laulu. Ettelaulmise lood valitakse õpetaja võetud loosi alusel.