Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

Avaleht

Seoses koroonaviiruse levikuga ei ole lubatud lapsevanematel ja võõrastel koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või direktoriga.

Õpetaja informeerib kohtumisest teenindavat personali ja tuleb lapsevanemale garderoobi vastu.

Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.

 

 TÖÖKUULUTUSED

  Krootuse Põhikool ootab 2020/2021. õppeaastast oma meeskonda 

1) eripedagoogi (0,25 ametikohta)

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine koolis; õppekavade ja -materjalide kohandamine vastavalt õpilase võimetele; lapsevanemate nõustamine. Võimalus suurendada töökoormust (0,5 kohta) naaberkoolis Savernas.

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast.

Soovi korral palume esitada avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad Krootuse Põhikool, Kanepi vald, Põlvamaa 63514 või direktor@krootuse.edu.ee. Info telefonil 5303 4484.

Erasmus+ projekt "Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education" ehk UNITE

See on kaheaastane projekt, milles osalevad delegatsioonid kuuest riigist: Iirimaa (koordinaator), Rootsi, Eesti, Slovakkia, Türgi ja Hispaania. Projekt on kirjutatud kaasava hariduse arendamiseks koolides rakendades teiste Euroopa riikide kogemusi. Kaasava hariduse põhimõte on, et iga last tuleks väärtustada ja anda võrdsed haridusvõimalused ning hariduslike erivajadustega õpilased integreerida tavakooli. 

Projekti raames käisime 2019. novembris Iirimaal Portlaoise`s, seal võõrustas meid Holy Family Senior School 745 õpilase ja 44 õpetajaga. Nelja päeva jooksul oli meil võimalus külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust, näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn kaasamine. 

Projekti järgmine kokkusaamine toimub 2020. aasta veebruaris Rootsis, meie kord on külalisi võõrustada maikuus.

Erasmus+ projekt "Meeskonna kaasamine HEV õpilaste õpetamisel Euroopa koolide näitel".

Krootuse Põhikooli kolm õpetajat on Ungari koolis töövarjuks 2019. aasta aprillis. Tutvutakse riigi haridussüsteemiga, kasutusel olevate õppematerjalide ja -meetoditega, saadakse ülevaade kooli õppetööst, HEV õpilaste õppe korraldamisest, kooli juhtimisest, külastatakse tunde. Tutvustame Eesti haridussüsteemi ja meie kooli.  Blogi asub siin.

Krootuse Põhikoolis projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” raames ettevõtluskuu 2019. aasta märtsis. 

 Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Ettevõtluskuu tegemistes osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Ettevõtluskuul toimus 8 erineva teemaga ettevõtlusteemalist õppepäeva, mille jooksul osalejad said teoreetilisi teadmisi ning praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Mängiti läbi toote loomise ja selle turundamise prostess ning õpiti oma tooteid esitlema. Fotopäeval õpiti valmistama tootefotosid.

Projekti jääb meenutama õpilaste valmistatud toodetest tehtud tootefotode portfoolio. Fotode autoriteks on õpilased ise. Fotoportfoolio suurelt - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio.

Kõigi valminud toodete ülevaade - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio/krootuse-pohikooli-opilaste-tooted/ 

Krootuse Põhikool võtab peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe mooduli. Ettevõtlusõppe täiendamiseks ja mitmekesisemaks muutmiseks kasutame ka projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" õppematerjale - https://kaasaja.ee/oppematerjalid/  

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond.

 Krootuse Põhikooli õpetajad osalesid projektis "Muutunud õpikäsitus Euroopa koolides".

Projekti eesmärgiks oli muuta koolielu korraldust, kaasajastada õppe sisu ja õpetajate ettevalmistust ning otstarbekamalt kasutada erinevaid õpikeskkondi. Projekti raames toimus 22.-25. oktoobrini 2018. aastal õppereis Rootsi, kus koos kooli meeskonnaga külastati kahel päeval "Kunskapsskolan" koole, kus kasutatakse KED programmi. KED asetab õpilase ja tema eesmärgid süsteemi keskmesse. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda muutuva õpikäsituse rakendamise võimalustega Euroopas ning saadud ideid kasutada oma
koolielu korraldamisel.