Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088.

Kaidi Maask - Kaidi.Maask@hm.ee, telefon 7350165. 

Terviseamet on alustanud rahvatervise seaduse § 15 alusel ja vastavalt korrakaitseseaduse § 24 lg 1 ning ameti poolt koostatud ohuprognoosile Krootuse Põhikooli suhtes riikliku järelvalvamenetluse nr 12.5-1.2.481/567, mille raames toimub ohu ennetamise, väljaselgitamise ja tõrjumise eesmärgil koolis sihtuuring.

Avaleht

12. aprill - 9. klassi ekskursioon Tallinna

               - 6.-7. klass Teadusfestivalil  Tartus

               - Nutispordi finaal Jõgeval

 Sihtasutus INNOVE rahuldas tegevuse "Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" elluviimiseks Krootuse PK projekti taotluse "Armastus õppimise vastu", abikõlblike kulude kogumaksumus on 3415 eurot ning periood on 02.01 - 21.03.2018.

Projekti eesmärgiks on tulemusliku meeskonnatöö põhimõtete realiseerimine koolitöös, mis tagab parima ja kaasava  hariduse põhimõtetele vastava õppe-kasvatustöö kvaliteedi.

Projekti tegevusteks on planeeritud kaks koolitust ja kahe kooli külastus. Projekti käigus toimub ka õpetajate paaristundide läbiviimine. Projekti lõpus toimub koostööpäev kogemuste vahetamiseks.

Koostöötav koolimeeskond on aluseks uue õpikäsituse rakendamisel. Ühiskoolituse käigus leiame põnevaid ideid ja lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja muuta koolielu õppijakesksemaks.